Σελίδες

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Σερραϊκόν αρχαιοφρόντισμα


...στο σκεπόσημο το πλατωνικό ρητό «μουσικήν ποίει και εργάζου», ενώ η Μορφουμένη κάτω αριστερά, που δεν είναι μεμορφωμένη, αλλά διαρκώς μορφώνεται, γηράσκει αεί διδασκομένη· άγαλμα που συμβολίζει την μαθητιώσα νεολαία...Φιλολογικό Φροντιστήριο, Εθνικής Αντίστασης 20, Σέρρες, info@arxaia.gr, με θεατρική, παραστατική διδασκαλία για να εντυπώνονται ευκολότερα στη μνήμη.

Στα βίντεο που ακολουθούν, διπλή απαγγελία κειμένου και μετάφρασης από τον φροντιστή Σταύρο Αργυρίου και την μαθήτρια Αλίκη Χαλκιοπούλου, αναρτημένη στο διαδίκτυο από το 2008. Από τα δεκαοχτώ ανταπαγγελόμενα κείμενα της Α' γυμνασίου έχω επιλέξει ενδεικτικά τέσσερα (στα υπόλοιπα, των άλλων τάξεων, ακούμε και βλέπουμε απλή κειμενική εκφώνηση)

Στο http://www.arxaia.gr/ ζητάει από φέτος και ετήσια εγγραφή 50 € μέσω paypal. (μείωση όμως, λένε, των διδάκτρων κατά 50% στα σερραϊκά φροντιστήρια, άρα η αρχική τιμή πρέπει να ήταν στα 100€). Στις λίστες αναπαραγωγής του http://www.youtube.com/user/ellinikoslogos/videos?view=1&flow=grid, όσα υπόλοιπα βίντεο από Α' Γυμνασίου μέχρι Γ' Λυκείου βρίσκονται διαθέσιμα.


Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

Σχολικό βιβλίο "Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας"

...μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ εἰς πέλαγος ἐνέβημεν, οὐχ ὕδατος, ἀλλὰ γάλακτος· καὶ νῆσος ἐν αὐτῷ ἐφαίνετο λευκὴ πλήρης ἀμπέλων καὶ τυροῦ μεγίστου συμπεμπηγμένη, ὡς ὕστερον φαγόντες ἐγνώκαμεν· αἱ δὲ ἄμπελοι βοτρύων πλήρεις, οὐ μέντοι οἶνον, ἀλλὰ γάλα ἐξ αὐτῶν ἀποθλίβοντες ἐπίνομεν....῎Ελαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι.  Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. Εν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ο δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω,  πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῴζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν.

Σχολικό βιβλίο  "Η ομορφιά δεν είναι το παν"

...μέλλουσα δὲ ἀναιρεῖσθαι (κτείνεσθαι, ἀποθνῄσκειν) ἔφη πρὸς ἑαυτήν· "Δειλαία ἔγωγε, ἤτις ὑφ' ὧν μὲν προδοθήσεσθαι ᾠόμην, ὑπὸ τούτων ἐσῳζόμην, οἷς δὲ καὶ σφόδρα ἐπεποίθειν, ὑπὸ τούτων ἀπόλλυμαι.


Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. Ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. Ἀπηλλάγη δ’ οὖν ἀπὸ τῆς ἁμάξης αὐτός τε καὶ οἱ ἀμφ' αὐτὸν ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ ξυμβεβηκότος. Καὶ γὰρ καὶ τῆς νυκτὸς ἐκείνης βρονταί τε καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν· καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν.

Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση πρωτότυπο
Σχολικό βιβλίο "Η λύση του Γόρδιο Δεσμού"


....τὴν θρυλουμένην ἅμαξαν εἶδε, φλοιῷ κρανείας ἐνδεδεμένην, καὶ λόγον ἐπ’ αὐτῇ πιστευόμενον ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἤκουσεν, ὡς τῷ λύσαντι τὸν δεσμὸν εἵμαρται βασιλεῖ γενέσθαι τῆς οἰκουμένης...(Πλούταρχος)


ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ.: Σὺ δέ, ὦ Καλλιδημίδη, πῶς ἀπέθανες; Ἐγὼ μὲν γὰρ παράσιτος ὢν Δεινίου πλέον τοῦ ἱκανοῦ ἐμφαγών ἀπεπνίγην.
ΚΑΛ.: Τὸ δὲ ἐμὸν παράδοξόν τι ἐγένετο. Οἶσθα γὰρ καὶ σὺ που Πτοιόδωρον τὸν γέροντα;
ΖΗΝ.: Τὸν ἄτεκνον, τὸν πλούσιον;
ΚΑΛ.: Ἐκεῖνον αὐτὸν ἀεὶ ἐθεράπευον ὑπισχνούμενον ἐπ’ ἐμοὶ τεθνήξεσθαι. Ἐπεί δὲ ὑπὲρ τὸν Τιθωνὸν ὁ γέρων ἔζη, ἐπίτομόν τινα ὁδὸν ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐξηῦρον∙ πριάμενος γὰρ φάρμακον ἀνέπεισα τὸν οἰνοχόον, ἐπειδάν τάχιστα ὁ Πτοιόδωρος αἰτήσῃ πιεῖν, ἐμβαλόντα εἰς κύλικα ἕτοιμον ἔχειν αὐτὸ καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ∙ εἰ δὲ τοῦτο ποιήσει, ἐλεύθερον ἐπωμοσάμην ἀφήσειν αὐτόν.
ΖΗΝ.: Τί οὖν ἐγένετο; Πάνυ γὰρ τι παράδοξον ἐρεῖν ἔοικας.
ΚΑΛ.: Ἐπεί τοίνυν λουσάμενοι ἤκομεν, δυὸ δὴ ὁ μειρακίσκος κύλικας ἑτοίμους ἔχων οὐκ οἶδ’ ὅπως ἐμοὶ μὲν τὸ φάρμακον, Πτοιοδώρῳ δὲ τό ἀφάρμακτον ἔδωκεν∙ εἶτα ὁ μὲν ἔπινεν, ἐγὼ δὲ αὐτίκα μάλα ἐκτάδην ἐκείμην ὑποβολιμαῖος ἀντ’ ἐκείνου νεκρός (vicarious corpse). Τί τοῦτο γελᾷς, ὦ Ζηνόφαντε; Καὶ μὴν οὐκ ἔδει γε ἐταίρῳ ἀνδρὶ ἐπιγελᾶν.

Σχολικό βιβλίο "Ένα μοιραίο λάθος"


ΖΗΝ Ἀστεῖα γάρ, ὦ Καλλιδημίδη, πέπονθας. ὁ γέρων δὲ τί πρὸς ταῦτα;
ΚΑΛ Πρῶτον μὲν ὑπεταράχθη πρὸς τὸ αἰφνίδιον, εἶτα συνείς, (ἐπιγνοὺς, ἐννοήσας), οἶμαι, τὸ γεγενημένον ἐγέλα καὶ αὐτός, οἷά γε ὁ οἰνοχόος εἴργασται.
ΖΗΝ Πλὴν ἀλλ΄ οὐδὲ σὲ τὴν ἐπίτομον (ὁδὸν) ἐχρῆν τραπέσθαι· ἧκε γὰρ ἄν σοι διὰ τῆς λεωφόρου ἀσφαλέστερον, εἰ καὶ ὀλίγῳ βραδύτερος ἦν. (αν και ήταν λίγο βραδύτερη, σε καθυστερούσε από το στόχο σου)

+ συντακτικού όσα από youtube μαθήματα

Και η σύνδεση των αρχαίων...με την παραγωγή: το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών παραχώρησε το περίπτερο 6 της ΔΕΘ (Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης) στον Σταύρο Αργυρίου, όπου και παρουσίασε τις εκπαιδευτικές του καινοτομίες (Ανακοίνωση, Πρόσκληση για τη ΔΕΘ,  Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011)

Υ.Γ.
από τον Σταύρο Αργυρίου

3 σχόλια:

  1. Ωραίο το παραμύθι του Σταύρου Αργυρίου.

    Η δουλειά σου είναι θαυμάσια, συνέχισε -εμείς δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. :)

    ΑπάντησηΔιαγραφή