Σελίδες

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Κεμάλ και Μπασοβιόλης

Greek band Raining Pleasure

Reflections 1970
(στίχοι εν μέσω χίπικου σουρεαλισμού)
...ὁ πλέον εἰδώς τι καὶ λεγέτω...

This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kemal.
Αυτό είναι το στόρυ του χαζού Πρίγκηπα Μπασοβιόλη και του σοφού Τζέρυ Κεμάλ
As you remember, last time, the Prince was found 
όπως θυμάστε, τελευταία φορά, βρέθηκε
without a dime on the Ponce Valdez while Jerry
δίχως δεκάρα στο Πονς Βαλντέζ, ενώ ο Τζέρυ 
watched from a tree..
κοιτούσε από ένα δέντρο

In the land of Ali Baba near the Sea of Babalee
Στη γη του Αλή Μπαμπά, κοντά στη θάλασσα του Μπαμπαλή
Lived a man who played the zither with a pronoun on his knee.
ζούσε άνθρωπος που έπαιζε τσίτερ με μία αντωνυμία στο γόνατό του
He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life
Χόρευε ανάμεσα στα χνουδάτα δέντρα και ανάσταινε πουλιά
And his name was Prince Bass Fiddle and he loved his ugly wife.
και λεγόταν Πρίγκηπας Μπασοβιόλης που αγαπούσε την άσχημη γυναίκα του

He would sing the songs of Lutvee in his very special way
Λαλούσε τ' άσματα της Λούτβης με το ξεχωριστό του τρόπο,
And he puff tea with his lumpy head and sleep all night and day.
φύσαγε τσάι με το γρομποκέφαλό του, και κοιμόταν νύχτα-μέρα.
With his turban and his Leicester faced the thieves of Germany
Με τουρμπάνι, και το Λέστερ πρόβατό του αντιμετώπισε κλέφτες Γερμανούς
But beware great Prince Bass Fiddle, you’ll be hanging from a tree.
Μα πρόσεχε μεγάλε Πρίγκηπα Μπασοβιόλη, θα κρεμαστείς από ένα δέντρο.

Fifty days and nights they waited for a sign from old Ratan
Πενήντα μερόνυχτα περίμεναν για σημάδι από τον γέρο Ρατάν
To pretend to wear the colours of the Emperor Charlie Chan.
να κάμει πως φορεί τα χρώματα του Ρήγα Τσάρλι Τσαν
So they strolled into the forest with a song and energy
Έτσι περπάτησαν στο δάσος με τραγούδι και ορμή
To find bay leaves in the cauldron of the mad witch Betty Lee.
να βρουν δαφνόφυλλα στο καζάνι της τρελής μάγισσας Μπέτη Λη

Came the answer from a leaf top that was found upon the ground
Ήρθε η απάντηση από άκρη φύλλου που βρέθησε στο έδαφος
“Only time and Prince Bass Fiddle will repair your bellies round.
"Μόνο ο χρόνος και ο Πρίγκηψ Μπασοβιόλης θα κάνουν τις κοιλιές σας στρογγυλές
Search the highlands search the lowlands, cruise the Sea of Babalee,
Ψάξετε υψίπεδα, ψάξτε κατωμέρια, διασχίσετε τη θάλασσα του Μπαμπαλή
But remember that your children need the food from filigree.
μα να θυμάστε πως τα παιδιά σας χρειάζονται από φιλιγκράν τροφή"

Then one day in Abalone came a messenger to say
Τότε μια μέρα στην Αβαλόνη ήρθε άγγελος να πει
That onion-head Bass Fiddle broke in half, no more to play.
πως ο κρεμυδοκέφαλος Μπασοβιόλης έσπασε στα δυο, πλέον δεν θα ξαναπαίξει
Will we lose our land of Lutvee to the bearded men of Cleaves?
Θα χάσουμε τη γη της Λούτβης μας από τους μουσάτους του Κληβς;;
Only miracles can save us and some tricks inside our sleeves.
Μόνο θαύματα μας σώζουν και κόλπα απ' τα μανίκια μας

From the sky there was an answer to the question of the plebes
Από τον ουρανό βρέθηκε απάντηση στην ερώτηση των πληβείων
“You will meet a tall dark stranger wearing black and blue cannives.
Θα βρείτε ένα ψηλό σκοτεινό αλλοδαπό να φορά μαύρα και μπλε κανίβια
Who is Lucy, who is Nestor? We should only be there now.
Ποιά είν' η Λούσυ; ποιός ο Νέστωρ; Έπρεπε μόνο να είμαστε εκεί τώρα
Why, it’s Aphrodite Milton and his keeper Prince Kemal.
Αχ, είναι η Αφροδίτη Μίλτωνος και ο φύλακάς της Πρίγκηπας Κεμάλ

Goodnight, Kemal, goodnight.
Καληνύχτα, Κεμάλ, καληνύχτα

2 σχόλια: