Σελίδες

Saturday, May 26, 2012

"Εὐρώπης Αἰσχύνη- Europas Schande"

(Πριν το αρχαίο, διαβάστε τη νεοελληνική μετάφραση του ποιήματος
του Γκύντερ Γκρας στου Νίκου Σαραντάκου, την Λεξιλογία και την Καλύβα)


Ἐπὶ τὸ χάος ἐγγύς...ταῖς ἀγοραῖς γὰρ οὐ δεδικαίωται...
...μακράν εἶ Σὺ τῆς γῆς, ἥ τὸ Σὸν λίκνον δανείσασα. 

Ὅ ψυχὴ Σὴ ἐζήτησεν, ἀγαθόν Σοι ἐξεύρητο,
ἀποβληθήσεται νῦν, ὑπὸ σκύβαλον ἀξιούμενον.

Ὡς ὀφειλέτις γυμνὴ ἐπ' ἀγχόνης σύρετ' ἡ τλήμων Ἑλλάς,
πρὸς ἣν χάριν ὠφείλιζον πρὶν ῥήματα Σά.

Ἐπὶ πτωχείᾳ κατακριθεῖσα γῆ, ἧς ὁ πλοῦτος
πεφροντισμένος μουσεῖα κοσμεῖ, ὑπὸ Σοῦ φρουρουμένη δὲ λεία.

Οἵτινες τῇ τῶν ὅπλων ἰσχύϊ τὴν νησόμοιρον γῆν
ἐμίαναν, ἔφερον δὲ ἐν τῷ σάκῳ τῆς σκευῆς ποιητήν.

Οὔτ' ἀντέχεις ἔτι ἐκείνης, ἧς τυράννους
ποθ' ὧσπερ συμμάχους ἠνέχθης.

Ἄνομος τόπος, οὗ τήν ζώνην στενώτερον σφίγγει
δεσποτικῆς γνώμης τὸ κράτος.

Κατὰ σοῦ Ἀντιγόνη μελανειμονεῖ καὶ πένθος
φορεῖ σύμπας λαός, οὗτινος ξεῖνός ποτ' ἦσθα.

Συνόρων δὲ ἔξω, τοῦ Κροίσου πιστοί,
ἅπαν ὅ λάμπει χρυσοῦν ἐστοίβασαν ἐν ταῖς Σαῖς εὐρωθήκαις.

Πίε, γοῦν, πίε! ἐπίτροπόκολακες κράζουσι χεῖρας κροτοῦντες,
ἀλλ' ὀργίλος Σωκράτης Σοι δίδωσιν ἔκχειλον σκύφον ὀπίσω.

Κατεύξονται ἐν χορῷ, πᾶν ἴδιον Σόν, Θεοί,
ὧν Ὄλυμπον κατασχεῖν ἀπαιτεῖς.

Ἄψυχος σήψῃ Σὺ ἄτερ τῆς χώρας,
ἧστινος πνεῦμα ἐφηῦρε Σ' Εὐρώπη!


Europas Schande

Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht,
bist fern Du dem Land, das die Wiege Dir lieh.

Was mit der Seele gesucht, gefunden Dir galt,

Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land,
dem Dank zu schulden Dir Redensart war.

Zur Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum

Die mit der Waffen Gewalt das inselgesegnete Land

Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von Dir
einst als Bündnispartner geduldet wurden.

Rechtloses Land, dem der Rechthaber Macht
den Gürtel enger und enger schnallt.

Dir trotzend trägt Antigone Schwarz und landesweit
kleidet Trauer das Volk, dessen Gast Du gewesen.

Außer Landes jedoch hat dem Krösus verwandtes Gefolge
alles, was gülden glänzt gehortet in Deinen Tresoren.

Sauf endlich, sauf! schreien der Kommissare Claqueure,
doch zornig gibt Sokrates Dir den Becher randvoll zurück.

Verfluchen im Chor, was eigen Dir ist, werden die Götter,
deren Olymp zu enteignen Dein Wille verlangt.

Geistlos verkümmern wirst Du ohne das Land,
dessen Geist Dich, Europa, erdachte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Europas_Schande
Grass liest Gedicht "Europas Schande"
http://www.ndr.de/ndrkultur/grass197.html
Rezitation von Ralph Spengler

EnglishSpanish/Español -

P.S.
Mikis Theodorakis in East Berlin 1987

Παραλληλισμός από Λεξιλογία του weil dem Markt nicht gerecht,
(επειδή στην αγορά δεν ανταποκρίθηκε/δικαιώθηκε)
Λόγω μη τήρησης του κανονισμού (π.χ. του συμφώνου σταθερότητας)
(1974) "Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις"
"Because he did not comply with the regulations"

4 comments: