Σελίδες

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ελληνόγραφα Λατινικά (Hellenized Latin-Greklat)


Δις ∙ Μάνιβους.
Γάιος Iούλους Τιλέσφορος
φήκετ ετ σίβι ετ σούεις 
λειβέρτεις λειβερταβούσκε εώρυμ· 
Τερεντία Άκτη φήκετ Τερεντίω Ἀνεικήτω
ετ λειβέρτω ετ κονιούγει βένε μερέντει 
ετ σίβι ετ σούεις λειβέρτεις λειβερταβούσκε εώρουμ· 
οκ μονομέντου ηδεφικάτου
ες κομούνε αβ Ιουνίω Τελεσφόρω ετ
Τερεντία Άκτη.
(IGUR II 616, Roma, undated, cf IGUR II 980)

D.M. Dīs Manibus. Gaius Iūlus Tēlesphorus fēcit et sibi et suīs lībertīs lībertabusque eōrum; Terentia Actē fēcit Terentiō Anīcetō et lībertō et coniugī bene merēnti, et sibi et suīs lībertīs lībertabusque eōrum.  Hoc monumentum aedificātum est commūne ab Iuniō Tēlesphorō et Terentia Actē.

Θεοῖς Καταχθονίοις. Γάιος Ἴουλος Τηλεσφόρος ἐποίησε καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς ἀπελευθέροις καὶ ταῖς  ἀπελευθέραις αὐτῶν. Τερεντία Ἀκτὴ ἐποίησε Τερεντίῳ Ἀνικήτῳ καὶ τῷ ἀπελευθέρῳ καὶ τῷ συζύγῳ ἀξίως τιμωμένῳ, καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς ἀπελευθέροις καὶ ταῖς ἀπελευθέραις αὐτῶν. Τόδε τὸ μνημεῖο καὶ οἰκοδόμημα κοινόν ἐστι ὑπὸ Ἰουνίου Τηλεσφόρου καὶ Τερεντίας Ἀκτῆς. 
Εὐρώπη λειβέρτα Μανικοῦ Τ(—) Κλήμεντι ἀννώρουμ οὐειγέντι.
Europa līberta Manicī T. Clementī annōrum vīgintī
Ευρώπη απελευθέρα του Μανικού Τ. Κλήμεντος ετών είκοσι

IG X,2 2 121 Makedonia (Lynkestis) — Herakleia? [Bitola] — 1st/2nd c. AD 


Οὐλπία Μαρείνα κουαί βίξιτ ἄννεις κβʹ· βένε μεραίντι φήκιτ....
Ulpia Marīna quae vīxit annīs 22; bene merēnti fēcit
Ουλπία Μαρίνα ἥτις ἔζησε ἔτη κβ'· καλῶς τῆι ἀξιουμένηι ἐποίησε

JIWE 2 275   Italia — Roma: Vigna Randanini — 3rd/4th c. AD? 


Ἀντίσθεια Πίστη ∙ φήκιτ ∙ μαρείτω μέω Κανίω ∙ Κοδράτω δυλκισσίμω ετ  φείλιαι  Κλαύδειαι Σαβείναι καρίσσιμε.
Antistheia Pistē fēcit maritō meō Caniō Codratō dulcissimō et filiae Claudiae Sabīnae cārissimae.

IGUR II 346  Italia — Roma — undated 


Αλιουπαίβες Ζείπαλα ουξώρι Τέρτιε σούε∙ φήκυτ∙ αν(---) / χ οʹ∙ Σέκους Φύρμι φείλια ρελίκυτ βικάνιβους Σατρικήνις |(denarios) ρμʹ / ουτ μ(---) ι(---) δεκίμου Kαλάνδας παρεντήτορ // Aliupaibes Zeipala uxōri Tertiae suae fēcit an(no) / ch(oloniae) LXX Secus Firmi, filia relīquit vīcānibus Satricēnis (denarios) CXL  ut m(anibus) i(nferis) decimō Kalandas parentārētur  (googlebook)

Ο Αλιουπαίβης του Ζείπαλα για τη σύζυγό του το έκανε το εβδομηκοστό έτος από την αρχή της αποικίας. Η Σέκους του Φύρμου κόρη άφησε στους χωρικούς του Σατρίκηνου εκατόν σαράντα δηνάρια ώστε στους καταχθόνιους θεούς στις δέκα του Γενάρη να θυσιάζουν

BCH 54 (1930) 376   Makedonia (Edonis) — Philippoi: Mesoremma — undated 

Lateinische Inschrift des Aliupaibes in griechischer Schrift

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου