Σελίδες

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Βυζαντινή Νορβηγία (Bysantinske Norge)

Oppstandelsesapolytiker
Αναστάσιμα απολυτίκια
ήχος Α'

Da stenen var forseglet av jødene og krigsmenn voktet Ditt allerreneste legeme. Oppstod Du den tredje dag. o Frelser, og gav verden liv. Derfor ropte de himmelske makter til Deg, LivgiverÆre være Din oppstanddelse Kristus, ære være Ditt rike, ære være Ditt forsyn, Du som alene elsker menneskene.

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Β'


Dengang Du steg ned til døden, udødelige Liv, da drepte Du Hades med Din stråleglans. Dengang Du oppvekte de døden fra underjordens dyp. da ropte de himmelske makter. Livgivende Kristus. vår Gud, ære være Deg.

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Γ'

 himmelen fylles av glede og jorden fryde seg forgjennom døden har Herren nedtrampet døden og gjort veldig verk med sin arm. De dødes førstefødte ble Han som fra dødens dyp frelste oss. og som til verden sjenket stor miskummhet.

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.


Δ'

Oppstandelsens strålende forkynnelse og omstøtelsen av stamfarens forbannelse hørte kvinnene i Herrens følge fra engelen fylt av lovprisning sa de til apostlene: Dødens makt er blitt knust, oppstanden er Kristus vår Gud, og skjenker verden stor miskunnhet.

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.


πλ.α'

Kom, la oss troende tilbe og lovsynge det Ord som med Faderen og Ånden er evig og som fødes av Jomfruen for vår frelses skyld. for Han verdiges i kjød et å bestige Korset, å ut holde døden og å oppvekke de døden ved sin ærefulle oppstandelse.

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι· καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεώτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

πλ.β'


Englemakter åpenbartes ved Din grav, de som satt vakt, sank hen i livløs ro. og Maria stod i gravkammeret mens hun søkte Ditt ufordervede legeme. dødsriket tok Du til fange uten å men Jomfruen Du møtte og Du skjenket liv. Herre, oppstanden fra de døde ære være Deg.

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

βαρύς


Du tilintetgjorde døden med Ditt Kors, og åpnet Paradis for røveren, myrrabærerskens gråt omgjorde Du, og apostlene bød Du å forkynne: for Du er oppstanden, Kristus, vår Gud i de stor nåde Du til verden gav.

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον· ἠνέῳξας τῷ ληστῇ τὸν παράδεισον· τῶν μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης, Χριστὲ ὁ Θεός,  παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.


πλ.δ'

Du steg ned fra det høye i Din miskunnhet, tre dagers gravleggelse lot Du  over Deg for å befri oss fra vår attrå: Herre, vårt liv og vår oppstandelse ære være Deg.

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Περισσότερα στα κανάλια http://www.youtube.com/user/EkteAsatru και   http://www.youtube.com/user/SchuffNorway, όπου και ο αμερικάνος παπάς, αγρότης, και μουσικός, με τρία παιδιά στο Greipstad της Νορβηγίας, 
Christoforos Schuff· εδώ στη Λέσβο


Faderen på Greipstad
The Priest at Greipstad

A mini-documentary program featuring Rev. Fr. Christoforos Schuff, an Orthodox Priest residing in the South of Norway. NRK describes him as "colorful in black...", referring to his multifaceted life as a priest, farmer, singer/songwriter, lumberjack, teacher, researcher, activist and father, etc. Broadcast by NRK, produced by Sanden Media.

...subtitles needed...
ιδανικό για την ΕΡΤ3, Αληθινά Σενάρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου